IQAC
Sr. No. Name Designation
1 Shri. Abhay Avhad (President, Parth Vidya Prasarak Mandal's,) Management Representative
2 Dr. B.A. Choure Management Representative
3 Dr. G.P. Dhakane Chairman
4 Shri. S.M. Kalokhe Senior Administrative Officer
5 Shri. S.N. Bade Senior Administrative Officer
6 Shri. S.V. Gaikwad Senior Administrative Officer
7 Prof.D.D. Palwe Teacher
8 Dr. P.S. Salve Teacher
9 Prof. A.S. Kerkal Teacher
10 Shri. Santosh Dahifale Social Worker
11 Shri. A.J. Sayed Educationalist
12 Shri. Sunil Shete Parent
13 Shri. Shekhar Sasane Alumni
14 Umesh Gujar Student Member
15 Payal Shete Student Member
16 Dr. A.R. Dhormare Co-ordinator